info@hodor.sk SVK

Contact us : +421 907 337874

JUDR. Radoslav Hodor

I graduated in Law at Pavol Jozef Safarik University in 1996. I had been employed in a private company as a lawyer, after I started the position of analyst on the Ministry of Finance what gave me unique experience from the public sector. I was admitted to the Slovak Bar Association in 2002 under the identification number 1630 and I established own Law Firm.

My Law Firm offers a wide range of legal services to our clients specifying in employment, family, private and business legal agenda. I offer consulting in respective legal problems and litigation process, notwithstanding my longstanding experience with litigation at Slovak courts as an attorney.

Legal services linked with the formation of contract and supervision of fulfilling contractual obligations are also a significant agenda of my law firm. The quality of the legal preparation before forming any contractual agreement is of my utmost priority. Based on my experience, I reckon that people usually underestimate the importance of legal assistance when undertaking contractual obligations. Thanks to my experience, I am prepared to advise my clients throughout the whole period of contractual agreement.

My law firm is for more than 15 years a proud partner of the legal insurance company D.A.S., whose clients I advise in solving their legal problems. Nevertheless, the most important characteristic of an attorney is a mutual trust with their clients. When facing a legal problem, a person finds themselves in an uneasy situation concerning their personal, working or business life. Being a strong pillar of reliance for my clients is a key factor in my job.

Legal specifications

 • Private Law
 • Private Law

 • Consulting and preparation of contractual agreements
  Legal advice with buying, selling or renting a real estate
  Enforcing clients’ claims in insurance incidents (obligatory insurance, collision insurance, life insurance, etc.)
  Advocating clients in a litigation process

 • Commercial Law
 • Commercial Law

 • Consulting with establishing and changes in Ltd companies
  Preparation and creation of commercial contractual documentation
  Legal consulting with commercial conflicts
  Legal assistance with bankruptcy and rescheduling process
  Advocating clients in a litigation process

 • Employment Law
 • Employment Law

 • Legal consulting with employment conflicts
  Solution of employment conflicts (analysis of the notice of immediate cancellation of employment, enforcing employer’s claims in responsibility for damage cases)
  Advocating employers and employees in a litigation process

 • Family Law
 • Family Law

 • Legal advising in divorce agenda
  Legal consulting and advocacy services in divorce litigations and property consolidations

 • Criminal Law
 • Criminal Law

 • Advocating clients in criminal offence’s litigation process

Compensation

info@hodor.sk ENG

Kontaktujte nás : +421 907 337874

JUDR. Radoslav Hodor

Štúdium práva som ukončil na Právnickej fakulte UPJŠ Košice v r. 1996. Následne som pôsobil v štátnej a neskôr v súkromnej obchodnej spoločnosti na pozícií právnik. V roku 2000 som pracoval na MF SR. Od roku 2001 pôsobím v advokácií. Po úspešnom vykonaní advokátskych skúšok som bol od 01. 07. 2002 zapísaný do zoznamu advokátov vedeným Slovenskou advokátskou komorou pod č.1630.

Odvtedy až po súčasnosť poskytuje moja advokátska kancelária svojím klientom právne služby najmä v oblasti občianskeho, pracovného, rodinného a obchodného práva. Záujmy svojich klientov presadzujem predovšetkým v konaní pred súdom v ktorom mám dlhoročné a bohaté skúsenosti. Samozrejmosťou je aj poskytovanie právnych služieb v zmluvnej agende. Na základe mojich skúsenosti však musím konštatovať, že príprava zmlúv je zo strany verejnosti stále podceňovaná. Pritom stále platí, že kvalitne pripravená zmluva je základom úspešného priebehu a ukončenia právneho vzťahu do ktorého klient vstupuje. Uzavretím zmluvy sa však poskytovanie právnych služieb nekončí, pretože nemenej dôležitý je aj dohľad nad napĺňaním zmluvného vzťahu a „zachytenie“ tých správnych dôkazov pre prípad ak by sa zmluvný vzťah nevyvíjal pre klienta očakávaným smerom. Kvalitná dôkazná situácia je totiž následne základom úspešného obhájenia práva klienta v konaní pred súdom ak k tomu napriek vynaloženému úsiliu dôjde.

Moja AK je už viac ako 15 rokov partnerom poisťovne právnej ochrany D.A.S., ktorej klientom poskytujem právne služby pri riešení ich problémov. Za najdôležitejšiu požiadavku úspešného poskytovania právnych služieb považujem vzájomnú dôveru medzi klientom a advokátom. Advokát často stojí pri klientovi a pomáha mu v čase keď čelí zložitej životnej situácii osobného, pracovného, alebo obchodného charakteru. V týchto situáciách mu musí byť oporou nie len z právnej, ale aj z ľudskej stránky. Toto považujem aj ja v mojej práci za kľúčové.

Právne oblasti

 • Občianské právo
 • Občianské právo

 • Poradenstvo a príprava zmlúv rôzneho druhu
  Právne rady pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
  Uplatňovanie nárokov klientov pri poistných udalostiach
  (PZP, Havarijné poistenie, životné poistenie a pod.)
  Zastupovanie klientov v konaní pred súdom

 • Obchodné právo
 • Obchodné právo

 • Poradenstvo pri zakladaní a zmenách obchodných spoločností
  Príprava a vyhotovenie obchodno-právnej zmluvnej dokumentácie
  Právne poradenstvo pri riešení obchodných sporov
  Zastupovanie pri konkurzoch a reštrukturalizáciách
  Zastupovanie klientov v konaní pred súdom

 • Pracovné právo
 • Pracovné právo

 • Právne poradenstvo pri riešení pracovno-právnych sporov
  Riešenie pracovno-právnych sporov (spracovanie výpovedí okamžitého skončenia pracovno-právneho pomeru, uplatňovanie nárokov v zodpovednosti za škodu)
  Zastupovanie zamestnancov/zamestnávateľov v konaní pred súdom

 • Rodinné právo
 • Rodinné právo

 • Rozvodová a poručenská agenda
  Poskytovanie právnych rád a zastupovanie v rozvodových konaniach a pri vyporiadaní BSM manželov

 • Trestné právo
 • Trestné právo

 • Zastupovanie klientov v priestupkovom a trestnom konaní

Honorár

Najnovšie články

Nútený správca poisťovne Rapid life podal návrh na konkurz
Nútený správca poisťovne Rapid life podal návrh na konkurz

Vo veci nútenej správy poisťovne Rapid life došlo zo strany konkurzne správkyne k  očakávanému kroku a to podaniu návrh na konkurz tejto poisťovne. V súvislosti s podaním návrhu na konkurz nútená správkyňa uviedla, že poisťovňa…